نمایش 1–18 از 31 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم مسی موتور

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

مسی موتور

الکتروموتور 18.5 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-9
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 30 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 0.25 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 0.25 کیلووات پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 1 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-4
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 1.5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-3
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 2 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 3 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-6
Brand

شورش

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 4 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-5
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-7
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی سه فاز 0.37 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-13
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی سه فاز 0.75 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-12
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی سه فاز 1.1 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی سه فاز 1.1 کیلووات پوسته چدن مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی سه فاز 1.5 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-3
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی سه فاز 1.5 کیلووات پوسته چدن مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی سه فاز 15 کیلووات پوسته چدن مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-10
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000