نمایش 1–18 از 60 نتیجه

گیربکس ایرانی

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

2/495/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4/900/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

7/135/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9/855/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13/750/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

25/905/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

41/030/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

1/850/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2/530/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

1/680/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس پاتیل ذوب سهند

موجود در انبار

6/745/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس پشت تراکتوری سهند | گیربکس افزاینده دور تراکتور

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

4/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

6/130/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

8/315/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

12/675/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange