نمایش دادن همه 17 نتیجه

گیربکس بول هلیکال ایلماز

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

18/680/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

39/740/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

42/440/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

58/640/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

11/120/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

14/360/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

190/290/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

98/925/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

139/965/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال Bevel Helical Yilmaz ایلماز 1.1KW سری KR

موجود در انبار

27/215/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.37 کیلووات سری KR

موجود در انبار

14/145/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-14
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.55 کیلووات سری KR

موجود در انبار

18/035/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 2.2 کیلووات سری KR

موجود در انبار

41/470/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

87/910/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال ایلماز 18.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

147/740/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال ایلماز 22 کیلووات سری KR

موجود در انبار

156/165/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بول هلیکال ایلماز 5.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

62/205/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-11
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange