در حال نمایش 15 نتیجه

گیربکس پارس گرجی pars gorji

الکترو گیربکس بول هلیکال K127 پارس گرجی

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان49/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K107 پارس گرجی

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K87 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان82/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K97 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان98/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی K57

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی مدل K67

موجود در انبار

تومان27/495/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F107

موجود در انبار

تومان164/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F127

موجود در انبار

تومان239/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F37

موجود در انبار

تومان16/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F47

موجود در انبار

تومان19/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F67

موجود در انبار

تومان24/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F77

موجود در انبار

تومان48/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F87

موجود در انبار

تومان69/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F97

موجود در انبار

تومان77/990/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, فلنچ دار