در حال نمایش 15 نتیجه

گیربکس پارس گرجی pars gorji

الکترو گیربکس بول هلیکال K127 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 پارس گرجی

موجود در انبار

190/000/000 تومان200/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K107 پارس گرجی

موجود در انبار

190/000/000 تومان200/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K87 پارس گرجی

موجود در انبار

94/000/000 تومان100/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K97 پارس گرجی

موجود در انبار

110/000/000 تومان125/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی K57

موجود در انبار

130/000/000 تومان145/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی مدل K67

موجود در انبار

130/000/000 تومان145/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F107

موجود در انبار

190/000/000 تومان210/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F127

موجود در انبار

290/000/000 تومان300/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F37

موجود در انبار

19/000/000 تومان20/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F47

موجود در انبار

24/000/000 تومان25/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F67

موجود در انبار

19/000/000 تومان20/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F77

موجود در انبار

54/000/000 تومان62/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F87

موجود در انبار

83/000/000 تومان87/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار

گیربکس هلیکال آویز پارس گرجی سری F97

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , فلنچ دار