نمایش 1–18 از 27 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم ایلماز سری MR

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 121, 173, 206, 23, 250, 322, 35, 414, 49, 68, 90

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 57, 65

گیربکس شافت فلنج دار Yilmaz ایلماز 4 اسب سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 23, 35, 68, 90

گیربکس شافت فلنچ دار ایلماز 2.2 کیلووات سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

104, 20, 220, 23, 48, 68

گیربکس شافت مستقیم Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات 10 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 136, 214, 24, 280, 37, 41, 66, 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار Yilmaz ایلماز 1.5 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-14
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

10, 103, 130, 156, 209, 24, 29, 40, 51, 63, 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 15 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 108, 187, 301, 37, 55, 64, 68, 86

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 50 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

114, 65

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار Yilmaz ایلماز 0.5 اسب سری NR

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

129, 315, 32, 59, 6.7

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار ایلماز 1.5 کیلووات سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17, 220, 23, 40, 63, 99

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 1 اسب سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103, 210, 34, 64

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 20 اسب سری NR

موجود در انبار

تومان130.835.000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

63

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 22 کیلووات سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-11
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

65, 69

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 4 کیلووات سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103, 23, 34, 50, 67

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار ایلماز 7.5 اسب سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 23, 67

گیربکس فلنج دار ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17, 24, 34, 40, 63

گیربکس فلنجدار Yilmaz ایلماز 11 کیلووات سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

64

گیربکس فلنچ دار شافت مستقیم ایلماز 10 اسب سری NR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 13, 37, 66