نمایش 1–18 از 146 نتیجه

گیربکس صنعتی

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24, 32, 46

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58, 61

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 24, 35, 62

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 51, 99

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15, 23, 33, 68, 99

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 11, 21, 33, 48, 61, 83

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109, 17, 23, 33, 50, 59, 61, 76

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 18, 24, 33, 43, 51, 67

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

8.8

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

6.7

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

97

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

107, 37, 45, 52, 65

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109, 22, 37, 65

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 40 سری EV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-2
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 63 سری EV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-3
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 125 سری EV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-5
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 121, 173, 206, 23, 250, 322, 35, 414, 49, 68, 90

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 57, 65