نمایش 1–18 از 24 نتیجه

پمپ شناور

پمپ شناور تخت پمپیران مدل UQH 193

موجود در انبار

تومان10/735/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 19 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 21 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور تخت پمپیران مدل UQH 233

موجود در انبار

تومان10/850/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 19 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 21 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور تخت پمپیران مدل UQH 293

موجود در انبار

تومان11/095/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-2
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 19 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 21 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور تخت پمپیران مدل UQN 345

موجود در انبار

تومان12/780/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-3
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور تخت پمپیران مدل URD 152

موجود در انبار

تومان9/035/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

11 طبقه, 14 طبقه, 17 طبقه, 20 طبقه, 23 طبقه, 30 طبقه, 38 طبقه, 4 طبقه, 6 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران 435 BRTS

موجود در انبار

تومان22/250/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-1-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BPH 275

موجود در انبار

تومان14/400/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 19 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 21 طبقه, 22 طبقه, 23 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BPH 277

موجود در انبار

تومان16/315/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-3
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 16 طبقه, 17 طبقه, 18 طبقه, 19 طبقه, 2 طبقه, 20 طبقه, 21 طبقه, 22 طبقه, 23 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BPH 384

موجود در انبار

تومان18/590/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-2-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BPN 374

موجود در انبار

تومان17/945/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-2
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 10 طبقه, 11 طبقه, 12 طبقه, 13 طبقه, 14 طبقه, 15 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BPN 425

موجود در انبار

تومان17/030/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-1-1-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BQTS 466

موجود در انبار

تومان21/220/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-1-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران BRVS 486

موجود در انبار

تومان38/320/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-1-1-2
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

1 طبقه, 2 طبقه

پمپ شناور کوزه ای پمپیران مدل BPD 271

موجود در انبار

تومان12/120/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-1-1-1-4-1
Brand

پمپیران

تعداد طبقات

10 طبقه, 11 طبقه, 2 طبقه, 3 طبقه, 4 طبقه, 5 طبقه, 6 طبقه, 7 طبقه, 8 طبقه, 9 طبقه

موتور تک شناور پمپیران مدل 10A

موجود در انبار

تومان198/260/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-5
Brand

پمپیران

توان ورودی

125HP – 90KW, 150HP – 110KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 12A

موجود در انبار

تومان279/260/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-4
Brand

پمپیران

توان ورودی

175hp-132kw, 204hp–150kw, 250hp-185kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 12B

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-3
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 14B

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw, 350hp-260kw, 415hp-300kw, 475hp-350kw