نمایش دادن همه 6 نتیجه

پمپ روغن داغ پمپیران

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 100

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2-1-3
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

100-160, 100-200, 100-250

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 32

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2-2
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

32-160, 32-200, 32-250

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 40

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2-1
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

40-160, 40-200, 40-250, 40-315

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 50

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

50-160, 50-200, 50-250, 50-315

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 65

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2-1-1
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

65-160, 65-200, 65-250, 65-315

پمپ گریز از مرکز روغن داغ پمپیران مدل HOP دهانه 80

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7-2-1-2
Brand

پمپیران

پمپ روغن داغ

80-160, 80-200, 80-250, 80-315, 80-400