نمایش 1–18 از 23 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن ارسم

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30.235.000342.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

248.395.0002.568.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

35.635.000417.300.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2KW سه فاز 3 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

64.200.00096.300.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 30KW ارسم گوانگلو 40 اسب سه فاز

موجود در انبار

59.395.000706.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 7.5KW سه فاز 10 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

160.500.000267.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75 کیلووات 1 اسب سه فاز

موجود در انبار

38.520.00053.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1 کیلووات 1.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

43.870.00058.850.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.5 کیلووات 2 اسب سه فاز

موجود در انبار

56.710.00064.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 3 کیلووات 4 اسب سه فاز

موجود در انبار

77.040.000133.750.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 4KW سه فاز

موجود در انبار

94.160.000144.450.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-4
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 5.5KW سه فاز

موجود در انبار

139.100.000181.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 132KW سه فاز

موجود در انبار

280.795.0002.889.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 18.5KW سه فاز

موجود در انبار

37.795.000470.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 200KW سه فاز

موجود در انبار

356.395.0004.280.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-13
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 22 کیلووات 30 اسب سه فاز

موجود در انبار

47.515.000567.100.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 250KW سه فاز

موجود در انبار

4.280.000.0005.243.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 37KW سه فاز

موجود در انبار

70.195.000823.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000