نمایش 1–18 از 77 نتیجه

الکتروموتور موتوژن MOTOGEN

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

تومان91/674/336تومان139/620/000
کد محصول: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

تومان24/952/400تومان28/569/000
کد محصول: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

تومان3/265/000تومان4/140/000
کد محصول: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

تومان24/800/000تومان29/400/000
کد محصول: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

تومان20/000/000
کد محصول: 381502-1-4
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

تومان22/000/000
کد محصول: 381502-1-14
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

تومان26/500/000تومان34/000/000
کد محصول: 381502-2-1
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.18 کیلووات

موجود در انبار

تومان22/300/000
کد محصول: 381502-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

تومان29/900/000تومان37/800/000
کد محصول: 381502-2-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.37 کیلووات 0.5 اسب تک فاز

موجود در انبار

تومان30/000/000
کد محصول: 381502-1-15
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.55 کیلووات 0.75 اسب تک فاز

موجود در انبار

تومان28/400/000
کد محصول: 381502-2-2
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

تومان365/040/000تومان703/040/000
کد محصول: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

تومان3/507/920/000تومان4/108/000/000
کد محصول: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

تومان90/168/000تومان168/272/000
کد محصول: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

تومان6/608/888/000
کد محصول: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

تومان16/304/496تومان21/392/800
کد محصول: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

تومان207/755/000تومان3/447/600/000
کد محصول: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

تومان104/966/160تومان155/584/000
کد محصول: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000