نمایش دادن همه 14 نتیجه

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

40.400.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

42.100.00042.800.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

44.200.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

48.500.00050.400.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

49.200.00059.900.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-5
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 2 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

61.910.00062.370.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 3 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

67.600.00072.800.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز رله ای 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

42.800.00043.400.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

35.800.00041.600.000each
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

44.800.00052.500.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

54.100.00057.200.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 3 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

60.500.00070.900.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-8
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

32.900.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

34.900.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000