نمایش دادن همه 14 نتیجه

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/020/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/220/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/325/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/645/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/715/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 2 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

4/645/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن 3 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

5/075/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز رله ای 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/225/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/695/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/375/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

4/315/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 3 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

5/345/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/499/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/605/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange