نمایش 1–18 از 52 نتیجه

پمپ ایرانی

پمپ 2 اسب دو پروانه ارس CB210

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-2
Brand

ارس

انتخاب جنس پروانه

برنج brass , پلاستیک مهندسی PA6 یا PPO

پمپ آب SPT سهند پمپ تبریز با دهانه 100

موجود در انبار

6/600/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

100-160 , 100-200 , 100-250 , 100-315 , 100-400

پمپ آب اتا بزرگ پمپیران Pumpiran سایز 200

موجود در انبار

40/280/000 تومان58/735/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

200-23 , 200-33 , 200-40 , 200-50

پمپ آب اتا بزرگ پمپیران Pumpiran سایز 250

موجود در انبار

55/325/000 تومان67/205/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

250-29 , 250-40 , 250-50

پمپ آب اتا بزرگ پمپیران pumpiran مدل 150

موجود در انبار

57/690/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

150-40 , 150-50

پمپ آب جتی ارس یک اسب CAM100

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1
Brand

ارس

انتخاب جنس پروانه

پلاستیک مهندسی PA6 یا PPO , چدن cast iron

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 100

موجود در انبار

28/200/000 تومان63/465/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-5
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 125

موجود در انبار

42/280/000 تومان76/775/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-4
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 150

موجود در انبار

62/955/000 تومان170/495/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-6
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 32

موجود در انبار

9/960/000 تومان35/305/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 40

موجود در انبار

11/215/000 تومان36/625/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 50

موجود در انبار

13/835/000 تومان38/165/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 65

موجود در انبار

15/230/000 تومان40/145/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 11 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 80

موجود در انبار

22/715/000 تومان57/965/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-3-1-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی آبروان سهند پمپ تبریز سایز 40

موجود در انبار

7/595/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2
Brand

سهند

سریال پمپ WKL

1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی سهند پمپ تبریز سایز 100

موجود در انبار

20/240/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-1
Brand

سهند

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی سهند پمپ تبریز سایز 125

موجود در انبار

30/655/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1
Brand

سهند

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی سهند پمپ تبریز سایز 150

موجود در انبار

45/915/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-4
Brand

سهند

سریال پمپ WKL

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6