در حال نمایش 8 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ پمپیران

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 100

موجود در انبار

9/280/000 تومان21/225/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

100-160 , 100-200 , 100-250 , 100-315 , 100-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 125

موجود در انبار

11/920/000 تومان21/995/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

125-200 , 125-250 , 125-315 , 125-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 150

موجود در انبار

17/585/000 تومان26/945/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

150-200 , 150-250 , 150-315 , 150-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 40

موجود در انبار

4/640/000 تومان9/015/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

40-125 , 40-160 , 40-200 , 40-250 , 40-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 50

موجود در انبار

5/840/000 تومان10/115/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

50-160 , 50-200 , 50-250 , 50-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 65

موجود در انبار

5/605/000 تومان10/445/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

65-125 , 65-160 , 65-200 , 65-250 , 65-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 80

موجود در انبار

7/200/000 تومان19/465/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

80-160 , 80-200 , 80-250 , 80-315 , 80-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران دهانه 32

موجود در انبار

5/120/000 تومان6/485/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

32-160 , 32-200 , 32-250