در حال نمایش 17 نتیجه

گیربکس بول هلیکال ایلماز

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

26/350/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15 , 23 , 33 , 68 , 99

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

56/100/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 11 , 21 , 33 , 48 , 61 , 83

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

60/030/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109 , 17 , 23 , 33 , 50 , 59 , 61 , 76

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

82/850/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 18 , 24 , 33 , 43 , 51 , 67

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

15/720/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

8.8

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

20/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

6.7

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

269/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

97

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

139/740/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

107 , 37 , 45 , 52 , 65

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

197/830/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109 , 22 , 37 , 65

گیربکس بول هلیکال Bevel Helical Yilmaz ایلماز 1.1KW سری KR

موجود در انبار

38/530/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15 , 19 , 25 , 38 , 96

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.37 کیلووات سری KR

موجود در انبار

37/360/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-14
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15 , 23 , 32 , 4.2 , 60 , 97

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.55 کیلووات سری KR

موجود در انبار

25/550/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

11 , 6.5 , 68 , 9.7

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 2.2 کیلووات سری KR

موجود در انبار

58/590/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 19 , 24 , 33 , 45 , 50 , 63

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

124/270/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 107 , 108 , 21 , 37 , 38 , 48 , 63

گیربکس بول هلیکال ایلماز 18.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

208/840/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-13
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

36 , 52

گیربکس بول هلیکال ایلماز 22 کیلووات سری KR

موجود در انبار

220/760/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

33 , 60

گیربکس بول هلیکال ایلماز 5.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

87/950/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-11
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 106 , 22 , 37 , 48 , 58 , 67