نمایش دادن همه 17 نتیجه

گیربکس بول هلیکال ایلماز

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15, 23, 33, 68, 99

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 11, 21, 33, 48, 61, 83

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109, 17, 23, 33, 50, 59, 61, 76

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 18, 24, 33, 43, 51, 67

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

8.8

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

6.7

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

97

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

107, 37, 45, 52, 65

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109, 22, 37, 65

گیربکس بول هلیکال Bevel Helical Yilmaz ایلماز 1.1KW سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15, 19, 25, 38, 96

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.37 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-14
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15, 23, 32, 4.2, 60, 97

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.55 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

11, 6.5, 68, 9.7

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 2.2 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 19, 24, 33, 45, 50, 63

گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 107, 108, 21, 37, 38, 48, 63

گیربکس بول هلیکال ایلماز 18.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-13
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

36, 52

گیربکس بول هلیکال ایلماز 22 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

33, 60

گیربکس بول هلیکال ایلماز 5.5 کیلووات سری KR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-11
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101, 106, 22, 37, 48, 58, 67