نمایش 1–18 از 77 نتیجه

الکتروموتور موتوژن MOTOGEN

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

95/530/500 تومان142/038/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

26/910/000 تومان30/060/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

3/235/500 تومان4/099/500 تومان
کد محصول: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

24/800/000 تومان29/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

20/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-4
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

22/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-14
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

26/500/000 تومان34/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-1
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.18 کیلووات

موجود در انبار

22/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

29/900/000 تومان37/800/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.37 کیلووات 0.5 اسب تک فاز

موجود در انبار

30/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-15
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.55 کیلووات 0.75 اسب تک فاز

موجود در انبار

28/400/000 تومان
کد محصول: 381502-2-2
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

365/040/000 تومان703/040/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

3/507/920/000 تومان4/108/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

90/168/000 تومان168/272/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

6/608/888/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

16/771/600 تومان20/819/600 تومان
کد محصول: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

207/755/000 تومان3/447/600/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

110/439/000 تومان158/276/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000