نمایش 1–18 از 77 نتیجه

الکتروموتور موتوژن MOTOGEN

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

959.920.0001.396.200.000
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

263.000.000301.000.000
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

32.650.00041.400.000
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

24.800.00029.400.000
کد کالا: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

20.000.000
کد کالا: 381502-1-4
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

22.000.000
کد کالا: 381502-1-14
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

26.500.00034.000.000
کد کالا: 381502-2-1
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.18 کیلووات

موجود در انبار

22.300.000
کد کالا: 381502-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

29.900.00037.800.000
کد کالا: 381502-2-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.37 کیلووات 0.5 اسب تک فاز

موجود در انبار

30.000.000
کد کالا: 381502-1-15
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.55 کیلووات 0.75 اسب تک فاز

موجود در انبار

28.400.000
کد کالا: 381502-2-2
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

365.040.000703.040.000
کد کالا: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

3.507.920.0004.108.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

90.168.000168.272.000
کد کالا: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

6.608.888.000
کد کالا: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

172.328.000213.928.000
کد کالا: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

207.755.0003.447.600.000
کد کالا: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

1.109.680.0001.555.840.000
کد کالا: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000