در حال نمایش 14 نتیجه

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان43/950/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان45/800/000تومان46/500/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان48/000/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان5/270/000تومان5/475/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان53/450/000تومان65/100/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-5
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 2 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان67/300/000تومان71/700/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 3 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان73/400/000تومان83/650/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز رله ای 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان46/500/000تومان47/150/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان38/900/000تومان45/200/000each
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان48/700/000تومان77/100/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان58/850/000تومان62/200/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 3 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان65/800/000تومان77/100/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-8
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان35/800/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/950/000تومان38/000/000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000