نمایش دادن همه 14 نتیجه

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

43.950.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

45.800.00046.500.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

48.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

52.700.00054.750.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

53.450.00065.100.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-5
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 2 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

67.300.00071.700.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 3 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

73.400.00083.650.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز رله ای 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

46.500.00047.150.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

38.900.00045.200.000each
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-4
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

48.700.00077.100.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

58.850.00062.200.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای 3 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

65.800.00077.100.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-8
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

35.800.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن تکفاز رله ای 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

37.950.00038.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000