نمایش 1–18 از 23 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن ارسم

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

248/395/000 تومان612/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2KW سه فاز 3 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

7/500/000 تومان11/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 30KW ارسم گوانگلو 40 اسب سه فاز

موجود در انبار

59/395/000 تومان82/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 7.5KW سه فاز 10 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

18/750/000 تومان31/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75 کیلووات 1 اسب سه فاز

موجود در انبار

4/500/000 تومان6/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1 کیلووات 1.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

5/125/000 تومان6/875/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.5 کیلووات 2 اسب سه فاز

موجود در انبار

6/625/000 تومان7/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 3 کیلووات 4 اسب سه فاز

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 4KW سه فاز

موجود در انبار

11/000/000 تومان16/875/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-4
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 5.5KW سه فاز

موجود در انبار

11/000/000 تومان16/875/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 132KW سه فاز

موجود در انبار

280/795/000 تومان612/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 18.5KW سه فاز

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 200KW سه فاز

موجود در انبار

350/000/000 تومان500/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-13
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 22 کیلووات 30 اسب سه فاز

موجود در انبار

30/000/000 تومان47/515/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 250KW سه فاز

موجود در انبار

500/000/000 تومان612/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم گوانگلو 37KW سه فاز

موجود در انبار

70/195/000 تومان96/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000