نمایش 1–18 از 31 نتیجه

الکتروموتور ELK

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

37.600.00044.200.000
کد کالا: 381502-1-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

37.600.00047.500.000
کد کالا: 381502-1-16
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

39.300.00054.100.000
کد کالا: 381502-2-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

47.500.00065.500.000
کد کالا: 381502-2-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 0.25 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

41.000.000
کد کالا: 381502-1-11
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

50.700.00075.300.000
کد کالا: 381502-1-5-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

196.600.000366.900.000
کد کالا: 381502-1-9-2
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

419.300.000
کد کالا: 381502-1-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 100 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

1.837.800.0002.096.600.000
کد کالا: 381502-1-9-9-5
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 110 کیلووات 150 اسب

موجود در انبار

0
کد کالا: 381502-1-9-9-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 125 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

1.908.300.0002.203.200.000
کد کالا: 381502-1-9-9-12
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

0
کد کالا: 381502-1-9-8-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

381.700.000445.500.000
کد کالا: 381502-1-9-8
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

330.900.000393.100.000
کد کالا: 381502-1-9-9-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

0
کد کالا: 381502-1-9-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

71.200.00091.700.000
کد کالا: 381502-2-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

412.800.000447.200.000
کد کالا: 381502-1-9-7
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

360.400.000398.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000