نمایش 1–18 از 31 نتیجه

الکتروموتور ELK

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/600/000تومان44/200/000
کد کالا: 381502-1-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/600/000تومان47/500/000
کد کالا: 381502-1-16
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان39/300/000تومان54/100/000
کد کالا: 381502-2-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان47/500/000تومان65/500/000
کد کالا: 381502-2-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 0.25 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان41/000/000
کد کالا: 381502-1-11
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان50/700/000تومان75/300/000
کد کالا: 381502-1-5-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان19/070/000تومان35/589/000
کد کالا: 381502-1-9-2
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

تومان40/672/000
کد کالا: 381502-1-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 100 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

تومان178/267/000تومان203/370/000
کد کالا: 381502-1-9-9-5
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 110 کیلووات 150 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-9-9-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 125 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

تومان185/105/000تومان213/710/000
کد کالا: 381502-1-9-9-12
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-9-8-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/025/000تومان43/214/000
کد کالا: 381502-1-9-8
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

تومان32/097/000تومان38/131/000
کد کالا: 381502-1-9-9-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-9-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان71/200/000تومان91/700/000
کد کالا: 381502-2-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان40/042/000تومان43/378/000
کد کالا: 381502-1-9-7
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

تومان34/959/000تومان38/606/000
کد کالا: 381502-1-9-9-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000