نمایش 1–18 از 49 نتیجه

پمپ کف کش

پمپ کفکش تک جداره استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ (فلوتردار)

موجود در انبار

8/035/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-1
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

41 متری

پمپ کفکش تک جداره استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ (فلوتردار)

موجود در انبار

8/035/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

29 متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

9/552/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-2
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

25 متری , 35 متری , 45 متری , 55 متری , 65 متری , 90 متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

12/325/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

28متری , 38متری , 48متری (1.5HP) , 48متری (2HP) , 68متری , 78متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 3 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

12/915/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-1
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

13 متری , 22 متری , 33 متری , 44 متری

پمپ کفکش شناوری استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

12/210/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

43 متری , 64 متری , 94 متری

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

پمپ کفکش شناوری استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

10/620/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

12 متری , 20 متری , 50 متری , 74 متری

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 14 متری

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 18 متری

موجود در انبار

33/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 34 متری

موجود در انبار

12/350/000 تومان13/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 50 متری

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 2 اینچ 16 متری

موجود در انبار

11/950/000 تومان12/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 2 اینچ 30 متری

موجود در انبار

12/950/000 تومان13/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 1 و 1/4 اینچ 80 متری

موجود در انبار

16/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-6
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 2 اینچ 51 متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-5
Brand

توان تک

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 2 اینچ 62 متری

موجود در انبار

16/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

کف کش تکفاز توان تک خروجی از بالا 1 و 1/4 اینچ 18 متری

موجود در انبار

10/550/000 تومان11/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-3-1-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک خروجی از بالا 1 و 1/4 اینچ 34 متری

موجود در انبار

12/900/000 تومان13/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-3-1-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار