نمایش 1–18 از 49 نتیجه

پمپ کف کش

51 کف کش تکفاز توان تک خروجی از بالا 2 اینچ 40 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-3-1-5
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز, برق سه فاز

پمپ کفکش تک جداره استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ (فلوتردار)

موجود در انبار

تومان8/035/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-1
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

41 متری

پمپ کفکش تک جداره استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ (فلوتردار)

موجود در انبار

تومان8/035/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

29 متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

تومان9/552/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-2
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

25 متری, 35 متری, 45 متری, 55 متری, 65 متری, 90 متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

تومان12/325/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

28متری, 38متری, 48متری (1.5HP), 48متری (2HP), 68متری, 78متری

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی 3 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

تومان12/915/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-1
Brand

رادپمپ

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

13 متری, 22 متری, 33 متری, 44 متری

پمپ کفکش شناوری استیل خروجی 1 و 1/4 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

تومان12/210/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

43 متری, 64 متری, 94 متری

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

پمپ کفکش شناوری استیل خروجی 2 اینچ راد پمپ

موجود در انبار

تومان10/620/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2
Brand

رادپمپ

انتخاب ارتفاع پمپاژ ماکزیمم

12 متری, 20 متری, 50 متری, 74 متری

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 14 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 18 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 34 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 50 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 2 اینچ 16 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک 2 اینچ 30 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 1 و 1/4 اینچ 80 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-6
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 2 اینچ 51 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-5
Brand

توان تک

کف کش تکفاز توان تک بدون فلوتر 2 اینچ 62 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز, برق سه فاز

کف کش تکفاز توان تک خروجی از بالا 1 و 1/4 اینچ 18 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-3-1-3
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار