نمایش 1–18 از 35 نتیجه

فروشگاه

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

248/395/000 تومان612/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2KW سه فاز 3 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

7/500/000 تومان11/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 30KW ارسم گوانگلو 40 اسب سه فاز

موجود در انبار

59/395/000 تومان82/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور 5 اسب 3.7 کیلووات تک فاز ارسم

موجود در انبار

11/875/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-4
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 7.5KW سه فاز 10 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

18/750/000 تومان31/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.37KW نیم اسب تک فاز

موجود در انبار

4/625/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.55KW تک فاز

موجود در انبار

4/625/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75 کیلووات 1 اسب سه فاز

موجود در انبار

4/500/000 تومان6/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75KW تک فاز

موجود در انبار

6/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1 کیلووات 1.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

5/125/000 تومان6/875/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1KW تک فاز

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور ارسم 1.5 کیلووات 2 اسب سه فاز

موجود در انبار

6/625/000 تومان7/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.5KW تک فاز

موجود در انبار

8/750/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 2.2KW تک فاز

موجود در انبار

8/750/000 تومان9/625/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور ارسم 3 کیلووات 4 اسب سه فاز

موجود در انبار

30/000/000 تومان41/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 3KW تک فاز

موجود در انبار

10/625/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000