نمایش 1–18 از 35 نتیجه

فروشگاه

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

تومان5/401/964تومان6/580/602
کد محصول: 381502-2-7-1-7-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

تومان24/800/000تومان29/400/000
کد محصول: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن 22 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

تومان491/300/000تومان506/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-4
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 30کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

تومان617/000/000تومان617/600/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-3
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 37 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

تومان667/700/000تومان763/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-2
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 45 کیلووات چدن

موجود در انبار

تومان786/400/000تومان797/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 55 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

تومان912/700/000تومان916/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 75 کیلووات چدن

موجود در انبار

تومان1/227/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 90 کیلووات چدن

موجود در انبار

تومان142/000/000
کد محصول: 381502-2-7-1-13-5
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تک فاز 2.2 کیلووات (گشتاور بالا)

موجود در انبار

تومان93/958/000
کد محصول: 381502-1-6-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تکفاز 0.12 کیلووات

موجود در انبار

تومان2/810/000
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تکفاز 1.5 کیلووات

موجود در انبار

تومان5/522/322
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تکفاز 2.2 کیلووات

موجود در انبار

تومان6/957/524
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.18 کیلووات

موجود در انبار

تومان22/300/000
کد محصول: 381502-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

تومان29/900/000تومان37/800/000
کد محصول: 381502-2-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب

موجود در انبار

تومان34/500/000تومان36/900/000
کد محصول: 381502-2-7-1-4
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

تومان23/388/838تومان27/009/982
کد محصول: 381502-2-7-1-11-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 4 کیلووات 5.5 اسب

موجود در انبار

تومان7/929/696تومان8/967/430
کد محصول: 381502-2-7-1-8-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000