نمایش 1–18 از 65 نتیجه

فروشگاه

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

95/530/500 تومان142/038/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

26/910/000 تومان30/060/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

3/235/500 تومان4/099/500 تومان
کد محصول: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

365/040/000 تومان703/040/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

3/507/920/000 تومان4/108/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

90/168/000 تومان168/272/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

6/608/888/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

16/771/600 تومان20/819/600 تومان
کد محصول: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

207/755/000 تومان3/447/600/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

110/439/000 تومان158/276/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز2.2 کیلووات 3 اسب

موجود در انبار

98/800/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-5
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

43/950/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

45/800/000 تومان46/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

48/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب 0.75 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

5/336/000 تومان5/543/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

5/336/000 تومان5/543/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 1.3 اسب 0.25 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-2-2-4-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب 1.1 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

5/409/600 تومان6/591/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-2-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000