نمایش 1–18 از 65 نتیجه

فروشگاه

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

959.920.0001.396.200.000
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

263.000.000301.000.000
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

32.650.00041.400.000
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

365.040.000703.040.000
کد کالا: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

3.507.920.0004.108.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

90.168.000168.272.000
کد کالا: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

6.608.888.000
کد کالا: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

172.328.000213.928.000
کد کالا: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

207.755.0003.447.600.000
کد کالا: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

1.109.680.0001.555.840.000
کد کالا: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز2.2 کیلووات 3 اسب

موجود در انبار

98.800.000
کد کالا: 381502-1-3-5
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.33 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

43.950.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.5 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

45.800.00046.500.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 0.75 اسب تکفاز دو خازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

48.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-3
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب 0.75 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

52.700.00054.750.000
کد کالا: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1 اسب تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

52.700.00054.750.000
کد کالا: 381502-1-3-19-9-1-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1.3 اسب 0.25 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-2-2-4-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور موتوژن 1.5 اسب 1.1 کیلووات تکفاز دوخازن پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

53.450.00065.100.000
کد کالا: 381502-1-3-5-1-2-2-1-1-1-2-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000