نمایش 1–18 از 55 نتیجه

فروشگاه

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان2/020/000تومان2/900/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان29/400/000تومان31/500/000
کد محصول: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان2/900/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/800/000تومان42/000/000
کد محصول: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/212/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

تومان3/456/000تومان4/640/000
کد محصول: 381502-1-5-2-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/340/000تومان5/616/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/640/000تومان6/570/000
کد محصول: 381502-1-5-2-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/940/000تومان7/884/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-7
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

کاجیلی

الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/076/000تومان8/100/000
کد محصول: 381502-1-5-2-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان7/884/000تومان8/424/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/395/000تومان7/340/000
کد محصول: 381502-1-5-2-12-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان9/270/000تومان10/584/000
کد محصول: 381502-1-5-2-13-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی سه فاز 75 کیلووات پوسته چدن مسی موتور

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-14
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجلی 110KW سه فاز

موجود در انبار

تومان178/200/000تومان255/990/000
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجلی 180 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

تومان212/520/000تومان405/720/000
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-5-2-13-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان23/100/000
کد محصول: 381502-1-5-2-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000