نمایش 1–18 از 31 نتیجه

فروشگاه

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

37/600/000 تومان44/200/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

37/600/000 تومان47/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-16
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

39/300/000 تومان54/100/000 تومان
کد محصول: 381502-2-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

47/500/000 تومان65/500/000 تومان
کد محصول: 381502-2-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 0.25 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

41/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-11
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

50/700/000 تومان75/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

43/940/000 تومان82/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-2
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

93/710/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 100 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

410/720/000 تومان468/560/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-5
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 110 کیلووات 150 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 125 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

426/500/000 تومان492/380/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-12
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-8-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

85/310/000 تومان99/570/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-8
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

73/950/000 تومان87/860/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 750 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

71/200/000 تومان91/700/000 تومان
کد محصول: 381502-2-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

92/260/000 تومان99/940/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-7
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

80/540/000 تومان88/960/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-9-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000