نمایش 1–18 از 49 نتیجه

اینورتر چینی

اینورتر 0.37 کیلووات 0.5 اسب اینوت INVT مدل GD10

موجود در انبار

6/197/500 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 0.37 کیلووات 0.5 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

6/860/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2-1
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10

موجود در انبار

6/590/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

7/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10

موجود در انبار

8/431/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2-5
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

اینورتر 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

9/110/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2-4
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

380 ولت-برق سه فاز

اینورتر 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD200A

موجود در انبار

11/820/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2-3
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

380 ولت-برق سه فاز

اینورتر 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD350

موجود در انبار

14/930/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-2-2
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

380 ولت-برق سه فاز

اینورتر 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

28/160/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-5
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD200A

موجود در انبار

29/560/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-4
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD200A

اینورتر 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD350

موجود در انبار

31/820/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-3
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD350

اینورتر 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

33/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-2
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD200A

موجود در انبار

34/890/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-4
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD200A

اینورتر 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD350

موجود در انبار

38/070/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-3
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD350

اینورتر 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD20

موجود در انبار

41/930/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-1
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20

اینورتر 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD200A

موجود در انبار

42/520/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-8
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD200A

اینورتر 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD350

موجود در انبار

45/590/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-7
Brand

اینوت

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD350

اینورتر 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10

موجود در انبار

9/050/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-4
Brand

اینوت

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

انتخاب مدل اینورتر اینوت

GD20