نمایش 1–18 از 22 نتیجه

الکتروموتور ایلماز yilmaz

الکتروموتور ترک ایلماز 0.55KW سه فاز

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.37 کیلووات 0.5 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.75 کیلووات یک اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 1.5 کیلووات 2 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 11 کیلووات 15 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-10
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 2.2 کیلووات 3 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 22 کیلووات 30 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 30 کیلووات 40 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-14
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 37 کیلووات 50 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-13
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 4 کیلووات 5.5 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

تومان0
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-11
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000