در حال نمایش 8 نتیجه

گیربکس آویز SEW سری F

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F107

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-6
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F127

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-5
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F37

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F47

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-2
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F67

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-1
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F77

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-3
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F87

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-4
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز SEW سری F97

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار