در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس بول هلیکال | هلیکال پنیون

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 شریف اصفهان

موجود در انبار

29/300/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس شریف بول هلیکال K107

موجود در انبار

159/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس شریف بول هلیکال K57

موجود در انبار

29/300/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس شریف بول هلیکال K67

موجود در انبار

35/400/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس شریف بول هلیکال K87

موجود در انبار

29/300/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس شریف بول هلیکال K97

موجود در انبار

159/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-3
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس Bevel Helical شریف اصفهان K107

موجود در انبار

159/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-3-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار