نمایش 1–18 از 58 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان16/700/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.75 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان16/400/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان19/400/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان13/200/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 10 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان11/300/000تومان25/400/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-8
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 15 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان28/900/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-7
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 2 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان15/600/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 20 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان15/800/000تومان18/800/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-12
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 25 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان1/880/000تومان15/800/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-11
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 3 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان14/500/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 4 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان19/700/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 5.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان15/800/000تومان18/800/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-10
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 7.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان12/300/000تومان15/200/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-9
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 25, 32, 40, 55, 63, 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 0.5 اسب 0.37 کیلووات

موجود در انبار

تومان9/370/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-5
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 63, 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار, فلنچ دار

انتخاب برند موتور

موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 0.75 اسب 0.55 کیلووات

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-11
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 32, 40, 50, 63, 80

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 1 اسب 0.75 کیلووات

موجود در انبار

تومان9/690/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 40, 50, 63, 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار, فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن, موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 1.5 اسب 1.1 کیلووات

موجود در انبار

تومان12/870/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 230, 280, 32, 360, 40, 450, 55, 63, 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار, فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن, موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 10 اسب 7.5 کیلووات

موجود در انبار

تومان32/490/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100, 125, 160, 200, 32, 40, 50, 63, 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار, فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن, موتوژن