نمایش 1–18 از 58 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.75 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

19/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 10 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان25/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-8
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 15 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-7
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 2 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 20 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان15/800/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-12
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 25 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان15/800/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-11
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 3 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان14/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 4 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 5.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان18/800/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-10
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شافت مستقیم 7.5 اسب پارس گرجی

موجود در انبار

تومان12/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-9
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 25 , 32 , 40 , 55 , 63 , 80

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 0.5 اسب 0.37 کیلووات

موجود در انبار

9/370/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-5
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 0.75 اسب 0.55 کیلووات

موجود در انبار

کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-11
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 1 اسب 0.75 کیلووات

موجود در انبار

9/690/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن , موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 1.5 اسب 1.1 کیلووات

موجود در انبار

12/870/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 230 , 280 , 32 , 360 , 40 , 450 , 55 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن , موتوژن

الکتروگیربکس شریف هلیکال شافت مستقیم 10 اسب 7.5 کیلووات

موجود در انبار

32/490/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

الکتروژن , موتوژن