نمایش 1–18 از 24 نتیجه

گیربکس کاردان

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 110

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-1
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 130

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-2
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 150

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 185

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 210

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF نرمال کاردان سایز 86

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 110

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 130

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-1
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 150

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-2
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 185

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 210

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس MVF/FC حلزونی کاردان سایز 86

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 110

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-1
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 130

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-2
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 150

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-2
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 185

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 210

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن

گیربکس VF نرمال حلزونی کاردان سایز 86

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1
Brand

کاردان

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 32, 48, 64, 80, 7.5

انتخاب جنس پوسته و دری

پوسته آلومینیوم دری آلومینیوم, پوسته چدن دری آلومینیوم, پوسته چدن دری چدن