در حال نمایش 16 نتیجه

پمپ سیرکولاتور ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 1 اینچ مدل S100

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-1
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 1 و 1/2 اینچ مدل AA

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 1 و 1/4 اینچ مدل S100

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل A6

موجود در انبار

17/098/000 تومان18/998/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل A7

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-1
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل AA

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2
Brand

ارس

توان ورودی

0.5HP-0.37KW , 0.75HP-0.55KW

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل ETA 50-16

موجود در انبار

18/576/000 تومان20/666/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل ETA 50-20

موجود در انبار

18/576/000 تومان20/666/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-2
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 2 اینچ مدل HV

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-1
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 2 و 1/2 اینچ مدل LD

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-1
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل ETA 65-16

موجود در انبار

18/576/000 تومان20/666/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-2
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل ETA 65-20

موجود در انبار

18/576/000 تومان20/666/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-1
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل LD

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل PD37

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل PD38

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-1
Brand

ارس

پمپ سیرکولاتور ارس 3 اینچ مدل PD40

موجود در انبار

19/987/000 تومان22/553/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2
Brand

ارس

انتخاب ولتاژ ورودی

220 ولت-برق تک فاز , 380 ولت-برق سه فاز