نمایش 1–18 از 111 نتیجه

الکتروموتور ایرانی

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

7/690/000 تومان8/210/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-7-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

95/530/500 تومان142/038/800 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

26/910/000 تومان30/060/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

3/235/500 تومان4/099/500 تومان
کد محصول: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

24/800/000 تومان29/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/395/000 تومان9/272/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-12-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

20/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-4
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

22/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-14
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

26/500/000 تومان34/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-1
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن 22 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

491/300/000 تومان506/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-4
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 30کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

617/000/000 تومان617/600/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-3
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 37 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

667/700/000 تومان763/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-2
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 45 کیلووات چدن

موجود در انبار

786/400/000 تومان797/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 55 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

106/640/000 تومان107/100/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 75 کیلووات چدن

موجود در انبار

1/227/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن 90 کیلووات چدن

موجود در انبار

142/000/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-13-5
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تک فاز 2.2 کیلووات (گشتاور بالا)

موجود در انبار

93/958/000 تومان
کد محصول: 381502-1-6-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور الکتروژن تکفاز 0.12 کیلووات

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000