در حال نمایش 10 نتیجه

موتور تک شناور کشاورزی و صنعتی

موتور تک شناور پمپیران مدل 10A

موجود در انبار

198/260/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-5
Brand

پمپیران

توان ورودی

125HP – 90KW , 150HP – 110KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 12A

موجود در انبار

279/260/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-4
Brand

پمپیران

توان ورودی

175hp-132kw , 204hp–150kw , 250hp-185kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 12B

موجود در انبار

کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-3
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 14B

موجود در انبار

کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw , 350hp-260kw , 415hp-300kw , 475hp-350kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 6c

موجود در انبار

23/560/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-1
Brand

پمپیران

توان ورودی

2hp-1.5kw , 3hp-2.2kw , 4hp-3kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 6E

موجود در انبار

29/575/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4
Brand

پمپیران

توان ورودی

10hp-7.5kw , 5hp-3.7kw , 7.5hp-5.5kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 7A

موجود در انبار

45/200/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-2
Brand

پمپیران

توان ورودی

12HP – 9.2KW , 15HP – 11KW , 18HP – 13KW , 20HP – 15KW , 25HP – 18.5KW , 30HP – 22KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 8A

موجود در انبار

79/765/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-1
Brand

پمپیران

توان ورودی

33HP – 24KW , 40HP – 30KW , 52HP – 38KW , 60hp-45kw , 75HP – 55KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 9A

موجود در انبار

84/570/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-6
Brand

پمپیران

توان ورودی

100HP – 75KW , 33HP – 24KW , 40HP – 30KW , 50HP – 37KW , 60hp-45kw , 75HP – 55KW , 85HP – 62KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 9B

موجود در انبار

89/140/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2
Brand

پمپیران

توان ورودی

100HP – 75KW , 125HP – 90KW , 150HP – 110KW , 40HP – 30KW , 50HP – 37KW , 60hp-45kw , 75HP – 55KW , 85HP – 62KW