نمایش 1–18 از 49 نتیجه

گیربکس حلزونی

گیربکس NMRV مکعبی MOVA سایز 40 نسبت 1 به 7.5 با فلنچ B14

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-4
Brand

چینی

انتخاب فلنچ خروجی

دارد, ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 110 تیپ PMRV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 40 تیپ PMRV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند, دارد-پایه کوتاه, ندارد

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11, 14

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 50 تیپ PMRV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 63 تیپ PMRV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 90 تیپ PMRV

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 110

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 130

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 150

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 48, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 185

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 49

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 46, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 62

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-1
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 46, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 86

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 16, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 110

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 130

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-4
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 150

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 24, 30, 40, 48, 56, 60, 80, 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 185

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 20, 30, 40, 56, 60, 70, 80, 7.5