نمایش 1–18 از 27 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم ایلماز سری MR

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

53/480/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102 , 121 , 173 , 206 , 23 , 250 , 322 , 35 , 414 , 49 , 68 , 90

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

194/930/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 57 , 65

گیربکس شافت فلنج دار Yilmaz ایلماز 4 اسب سری NR

موجود در انبار

58/860/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102 , 23 , 35 , 68 , 90

گیربکس شافت فلنچ دار ایلماز 2.2 کیلووات سری NR

موجود در انبار

38/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

104 , 20 , 220 , 23 , 48 , 68

گیربکس شافت مستقیم Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات 10 اسب سری MR

موجود در انبار

100/540/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108 , 136 , 214 , 24 , 280 , 37 , 41 , 66 , 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار Yilmaz ایلماز 1.5 اسب سری MR

موجود در انبار

31/450/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-14
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

10 , 103 , 130 , 156 , 209 , 24 , 29 , 40 , 51 , 63 , 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 15 اسب سری MR

موجود در انبار

93/730/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 108 , 187 , 301 , 37 , 55 , 64 , 68 , 86

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 50 اسب سری MR

موجود در انبار

221/550/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

114 , 65

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار Yilmaz ایلماز 0.5 اسب سری NR

موجود در انبار

22/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

129 , 315 , 32 , 59 , 6.7

انتخاب قطر شافت خروجی

20 میلیمتر , 25 میلیمتر , 35 میلیمتر

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار ایلماز 1.5 کیلووات سری NR

موجود در انبار

35/910/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17 , 220 , 23 , 40 , 63 , 99

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 1 اسب سری NR

موجود در انبار

18/730/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103 , 210 , 34 , 64

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 20 اسب سری NR

موجود در انبار

130/835/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

63

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 22 کیلووات سری NR

موجود در انبار

193/630/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-11
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

65 , 69

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 4 کیلووات سری NR

موجود در انبار

78/130/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103 , 23 , 34 , 50 , 67

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار ایلماز 7.5 اسب سری NR

موجود در انبار

83/630/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108 , 23 , 67

گیربکس فلنج دار ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب سری NR

موجود در انبار

31/590/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17 , 24 , 34 , 40 , 63

گیربکس فلنجدار Yilmaz ایلماز 11 کیلووات سری NR

موجود در انبار

100/940/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

64

گیربکس فلنچ دار شافت مستقیم ایلماز 10 اسب سری NR

موجود در انبار

145/390/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108 , 13 , 37 , 66