در حال نمایش 16 نتیجه

گیربکس MVF سهند

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 16, 20, 30, 40, 42, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 15, 23, 30, 40, 46, 56, 64, 7, 72

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان6/000/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان8/890/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان11/680/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان11/570/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 19, 23, 30, 38, 48, 56, 7

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 62 فلنج دار

موجود در انبار

تومان2/520/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان3/540/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 56, 64, 7, 72