در حال نمایش 16 نتیجه

گیربکس MVF سهند

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

اتمام موجودی

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 56 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 46 , 54 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 16 , 20 , 30 , 40 , 42 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 12 , 16 , 19 , 24 , 32 , 38 , 48 , 56 , 64 , 72 , 8 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 15 , 23 , 30 , 40 , 46 , 56 , 64 , 7 , 72

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

6/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 56 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

8/890/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

11/680/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 46 , 54 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

11/570/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 15 , 19 , 23 , 30 , 38 , 48 , 56 , 7

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 62 فلنج دار

موجود در انبار

2/520/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 16 , 19 , 24 , 32 , 38 , 48 , 56 , 64 , 72 , 8 , 80

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

3/540/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 56 , 64 , 7 , 72