در حال نمایش 18 نتیجه

گیربکس VF سهند

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

تومان1/930/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

سهند

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم, چدن

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

تومان5/600/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

تومان8/140/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

تومان10/730/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

تومان16/350/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

تومان30/170/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

تومان50/950/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 62 پایه دار

موجود در انبار

تومان2/200/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 58, 64, 72, 8, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 86 پایه دار

موجود در انبار

تومان3/000/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم, چدن

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان6/010/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان8/880/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان11/640/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان17/570/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان32/820/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان32/820/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان53/930/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان2/350/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

تومان3/170/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 56, 64, 7, 80