در حال نمایش 18 نتیجه

گیربکس VF سهند

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

1/930/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

سهند

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم , چدن

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

5/600/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

8/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

10/730/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

16/350/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

30/170/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

50/950/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 62 پایه دار

موجود در انبار

2/200/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 16 , 19 , 24 , 32 , 38 , 48 , 58 , 64 , 72 , 8 , 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 86 پایه دار

موجود در انبار

3/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم , چدن

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

6/010/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 56 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

8/880/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

11/640/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 46 , 54 , 64 , 7 , 72

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

17/570/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 16 , 19 , 24 , 32 , 38 , 48 , 56 , 64 , 72 , 8 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

32/820/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

32/820/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

53/930/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

2/350/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 16 , 19 , 24 , 32 , 38 , 48 , 56 , 64 , 72 , 8 , 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

3/170/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 12 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 56 , 64 , 7 , 80