نمایش دادن همه 18 نتیجه

گیربکس VF سهند

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

سهند

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم, چدن

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 62 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 86 پایه دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس صنعتی VF/FC Sahand سهند سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-9-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 56, 64, 7, 80