نمایش 1–18 از 22 نتیجه

الکتروموتور ایلماز yilmaz

الکتروموتور ترک ایلماز 0.55KW سه فاز

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.37 کیلووات 0.5 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 0.75 کیلووات یک اسب

موجود در انبار

7/560/000 تومان10/700/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب

موجود در انبار

8/100/000 تومان11/880/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 1.5 کیلووات 2 اسب

موجود در انبار

10/900/000 تومان14/680/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 11 کیلووات 15 اسب

موجود در انبار

61/350/000 تومان71/720/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-10
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

66/520/000 تومان93/320/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

69/120/000 تومان108/640/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 2.2 کیلووات 3 اسب

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 22 کیلووات 30 اسب

موجود در انبار

93/860/000 تومان116/640/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

16/200/000 تومان28/520/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 30 کیلووات 40 اسب

موجود در انبار

122/140/000 تومان152/280/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-14
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 37 کیلووات 50 اسب

موجود در انبار

136/620/000 تومان193/320/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-13
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 4 کیلووات 5.5 اسب

موجود در انبار

19/980/000 تومان32/070/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

165/680/000 تومان249/480/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

27/870/000 تومان38/670/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور سه فاز ترک ایلماز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

215/020/000 تومان273/240/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-11
Brand

ایلماز

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000