نمایش 1–18 از 37 نتیجه

الکتروموتور مسی موتور

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

18/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

مسی موتور

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 18.5 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-9
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 30 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 0.25 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 0.25 کیلووات پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 0.55 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 1 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-4
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 1.1 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 1.5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-3
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-4
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 2 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 2.2کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-3
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 3 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-6
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 3 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-5
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 4 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-5
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی 5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-7
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی سه فاز 0.37 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

22/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-13
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000