در حال نمایش 11 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم کاجیلی

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان2/020/000تومان2/900/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان2/900/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/212/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/340/000تومان5/616/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/940/000تومان7/884/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-7
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

کاجیلی

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان7/884/000تومان8/424/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان9/270/000تومان10/584/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-5-2-13-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-5-2-13-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.5 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان3/180/000تومان3/280/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 2 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان4/530/000تومان5/400/000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-5
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000