در حال نمایش 11 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم کاجیلی

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/612/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/490/000 تومان7/280/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

7/320/000 تومان9/516/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-7
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

کاجیلی

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

9/516/000 تومان10/736/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

11/712/000 تومان13/176/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

2/806/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

6/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.5 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

4/026/000 تومان4/148/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 2 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

4/530/000 تومان6/954/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-5
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000