نمایش دادن همه 6 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن مسی موتور

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

35.700.00039.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 0.55 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

35.700.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 1.1 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

42.000.00044.100.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

48.300.00058.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-4
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 2.2کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

58.800.00071.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-3
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی 3 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

77.700.000112.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-5
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000