نمایش 1–18 از 54 نتیجه

الکتروموتور کاجیلی kaijieli

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

29/400/000 تومان31/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

37/800/000 تومان42/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/612/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

4/514/000 تومان5/856/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/490/000 تومان7/280/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

4/880/000 تومان6/710/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

7/320/000 تومان9/516/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-7
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

کاجیلی

الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

6/710/000 تومان10/980/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

9/516/000 تومان10/736/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/395/000 تومان9/272/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-12-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

11/712/000 تومان13/176/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجلی 110KW سه فاز

موجود در انبار

256/200/000 تومان323/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجلی 180 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

292/800/000 تومان512/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-7-9-1-3-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

2/806/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

23/100/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

6/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000