در حال نمایش 6 نتیجه

سهند پمپ تبریز

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 100

موجود در انبار

تومان25/630/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

100-160, 100-200, 100-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 32

موجود در انبار

تومان17/920/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

32-160, 32-200, 32-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 40

موجود در انبار

تومان18/040/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-2
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

40-160, 40-200, 40-250, 40-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 50

موجود در انبار

تومان18/700/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-1
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

50-160, 50-200, 50-250, 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 65

موجود در انبار

تومان22/075/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

65-160, 65-200, 65-250, 65-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 80

موجود در انبار

تومان23/070/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-3
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

80-160, 80-200, 80-250, 80-315