در حال نمایش 6 نتیجه

سهند پمپ تبریز

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 100

موجود در انبار

25/630/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

100-160 , 100-200 , 100-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 32

موجود در انبار

17/920/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

32-160 , 32-200 , 32-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 40

موجود در انبار

18/040/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-2
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

40-160 , 40-200 , 40-250 , 40-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 50

موجود در انبار

18/700/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-1
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

50-160 , 50-200 , 50-250 , 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 65

موجود در انبار

22/075/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

65-160 , 65-200 , 65-250 , 65-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 80

موجود در انبار

23/070/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-3
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

80-160 , 80-200 , 80-250 , 80-315